Draw # Team Name Team Type Wet Score Wet Position Wet Pos * 2 Dry Score Dry Position Rope Time Rope Position Swim Time Swim Position Overall Pts Overal Pos Team Name
1 Southampton B Fresher 26 12 24 40 7 2 9 3:35:61 16 56 12 Southampton B
2 Southampton C Fresher 34 7 14 36 11 0 21 3:32:67 15 61 13 Southampton C
3 Loughborough C Fresher 21 20 40 33 15 3 4 Disq 30 89 18 Loughborough C
4 Birmingham B Fresher 28 11 22 29 23 1 16 3:31:33 14 75 15 Birmingham B
5 Birmingham C Fresher 25 13 26 23 28 1 16 3:49:38 25 95 20 Birmingham C
6 Nottingham D Fresher 38 1 2 36 11 1 16 3:37:38 17 46 10 Nottingham D
7 Warwick C Fresher 14 29 58 29 23 Disq 30 3:57:31 29 140 30 Warwick C
8 Nottingham B Fresher 18 24 48 38 8 Disq 30 3:08:75 4 90 19 Nottingham B
9 Warwick B Fresher 35 6 12 45 1 01:50:58 3 3:22:19 8 24 3 Warwick B
10 Cambridge B Fresher 38 1 2 37 9 2 9 3:40:79 18 38 7 Cambridge B
11 St Andrews B Fresher 23 16 32 30 20 2 9 3:48:94 24 85 17 St Andrews B
12 Loughborough B Fresher 32 9 18 34 14 Disq 30 3:21:45 7 69 14 Loughborough B
13 Nottingham C Fresher 38 1 2 45 1 1 16 3:05:28 2 21 2 Nottingham C
14 Manchester A Fresher 18 24 48 28 25 1 16 3:44:47 22 111 25 Manchester A
15 Oxford B Fresher 16 27 54 23 28 Disq 30 3:42:31 21 133 29 Oxford B
16 Loughborough A Advanced 21 20 40 33 15 Disq 30 3:25:38 10 95 20 Loughborough A
17 Oxford A Advanced 21 20 40 33 15 Disq 30 3:28:91 11 96 22 Oxford A
18 Nottingham A Advanced 37 4 8 45 1 01:39:26 1 3:08:16 3 13 1 Nottingham A
19 St Andrews A Advanced 23 19 38 35 13 2 9 3:41:38 20 80 16 St Andrews A
20 London B Advanced 25 13 26 45 1 01:58:45 2 3:30:53 12 41 8 London B
21 Birmingham A Advanced 32 9 18 45 1 3 4 3:22:91 9 32 4 Birmingham A
22 Bristol A Fresher 19 23 46 27 26 Disq 30 3:56:09 27 129 28 Bristol A
23 Nottingham + Warwick Fresher 18 24 48 19 30 Disq 30 3:41:38 20 128 27 Nottingham + Warwick
24 Aberdeen A Advanced
1 1Aberdeen A
25 London C Advanced 14 29 58 30 20 2 9 3:55:65 26 113 26 London C
26 Nottingham E Fresher 15 28 56 37 9 2 9 3:56:50 23 97 23 Nottingham E
27 Plymouth A Advanced 23 16 32 30 20 Disq 30 3:44:72 23 105 24 Plymouth A
28 Cambridge A Advanced 36 5 10 27 26 3 4 3:31:20 13 53 11 Cambridge A
29 Southampton A Advanced 37 4 8 32 19 3 4 3:05:19 1 32 4 Southampton A
30 London A Advanced 33 8 16 33 15 2 9 3:20:78 5 45 9 London A
31 Warwick A Advanced 25 13 26 45 1 3 4 3:21:28 6 37 6 Warwick A


Final Scores Section:

Draw # Team Name Points Position


18 Nottingham A 13 1


13 Nottingham C 21 2


9 Warwick B 24 3


29 Southampton A 32 4


21 Birmingham A 32 4


31 Warwick A 37 6


10 Cambridge B 38 7


20 London B 41 8


30 London A 45 9


6 Nottingham D 46 10


28 Cambridge A 53 11


1 Southampton B 56 12


2 Southampton C 61 13


12 Loughborough B 69 14


4 Birmingham B 75 15


19 St Andrews A 80 16


11 St Andrews B 85 17


3 Loughborough C 89 18


8 Nottingham B 90 19


5 Birmingham C 95 20


16 Loughborough A 95 20


17 Oxford A 96 22


26 Nottingham E 97 23


27 Plymouth A 105 24


14 Manchester A 111 25


25 London C 113 26


23 Nottingham + Warwick 128 27


22 Bristol A 129 28


15 Oxford B 133 29


7 Warwick C 140 30


24 Aberdeen A 0 0