Kingston Small Boats Head 1997 - Div 2

The Rowing Service

Results posted by David Biddulph. See also Div 1,Div 1 winners and Div 2winners.

09/11/97      **** KINGSTON HEAD TIMING ****         21:04:59             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^           KHORR RESULTS - TIME ORDER           Div  2============================================================================= Position  Crew No.  Crew Name            Status    Time-----------------------------------------------------------------------------   1    203    O.U.L.B.C.            S2 4X    16: 5.2   2    202    Bewl Bridge           S2 4X    16: 5.3   3    205    K.R.C.              SO 4-    16:22.2   4    201    Bedford R.C.           S2 4X    16:25.2   5    207    O.U.L.B.C.            S2 4-    17:10.5   6    208    S.U.B.C.             S2 4-    17:16.6   7    213    Bedford R.C.           S1 4+    17:29.9   8    204    Univ Of Bristol 'A'       SO 4-    17:31.4   9    239    K.R.C. 'A'            S3 4+    17:33.4   10    247    K.R.C. 'A'            WSO 2X   17:45.4   11    206    Univ Of Bristol 'B'       SO 4-    17:52.8   12    211    K.R.C.              V 4x    17:54.2   13    238    O.U.L.R.C.            S3 4+    17:55.3   14    219    Kingston Univ 'A'        S2 2X    17:57.1   15    214    Staines B.C.           S1 4+    17:59.3   16    222    K.R.C. 'B'            S2 2X    18: 9.1   17    215    K.C.S. Wimbledon         J16 4X   18: 9.1   18    241    Univ Of Bristol         S3 4+    18:13.2   19    230    Kingston Univ.          S2 2-    18:13.8   20    248    U.L.W.B.C.            WSO 2X   18:25.7   21    220    K.R.C. 'A'            S2 2X    18:32.3   22    237    University of Bristol      S3 4+    18:39.0   23    217    K.G.S.B.C. 'B'          J16 4X   18:46.2   24    295    Molesey B.C. (D. Jillings)    VB 1x    18:47.3   25     66    Univ Bristol 'C'         None St   18:51.2   26    287    Ryl Chester (A. Datnow)     SO 1X    18:51.4   27    216    K.G.S.B.C. 'A'          J16 4X   18:52.0   28    257    L.E.H.B.C.            WJ15 4X   18:53.0   29    235    K.G.S.B.C. 'C'          S2 2x    18:53.8   30    242    S.U.B.C. 'B'           S3 4+    18:56.2   31    212    Torquay R.C.           S1 4+    18:56.3   32    250    K.R.C. 'B'            WSO 2X   19: 5.2   33    240    K.G.S.B.C.            S3 4+    19: 8.6   34    246    K.R.C.              WS2 4-   19:15.1   35     64    K.R.C. 'B'            WS1 4+   19:20.0   36    310    Worthing R.C. (G. Cathergood)  NOV 1X   19:22.3   37    243    K.R.C. 'B'            S3 4+    19:23.7   38    221    Kingston Univ 'B'        S2 2X    19:28.3   39    269    T.S.B.C. 'A'           J15 2X   19:29.6   40    290    Melbourne Univ (A. Latreille)  S2 1X    19:31.9   41    253    K.R.C.              WS0 2-   19:34.0   42    265    Univ Of Bristol         WS3 4+   19:35.0   43    289    Nottingham B.C. (S. Chesterfie  SO 1X    19:39.4   44    233    K.G.S.B.C. 'A'          S2 2-    19:45.3   45     56    U.L.W.B.C.            WS2 4+   19:46.2   46    267    L.E.H.B.C.            WJUN 4+   19:46.2   47    232    Kings Coll Camb. 'B'       S2 2-    19:55.2   48    308    K.G.S.B.C. (J. Hicks)      NOV 1X   19:55.6   49    261    Bedford R.C.           WS3 4+   19:56.1   50    249    Nottingham B.C.         WSO 2X   19:56.9   51    231    Kings Coll Camb. 'A'       S2 2-    19:57.3   52    306    Barnes Bridge R.C. (K. Mcclell  WS1 1X   20: 2.1   53    255    Kingston Univ.          WS0 2-   20: 6.7   54    251    Kings Sch. Cantab.        WSO 2X   20: 7.6   55    254    Avon County R.C.         WS0 2-   20:13.9   56    316    Nottingham B. C. (M.Stout)    NOV 1X   20:14.1   57    325    T.S.B.C. (A. Brueton)      J16 1X   20:16.3   58    314    K.C.S. Wimbledon. (C. Grimble)  NOV 1X   20:16.6   59    321    T.S.B.C. (J. Hart)        J16 1X   20:18.6   60     95    Vesta R.C.            VD 2x    20:24.3   61    228    Staines 'B'           S2 2-    20:28.5   62    339    Norwich R. C. (D. Gibb)     WS3 1X   20:32.6   63    301    K.R.C. (C. Jones)        WS1 1X   20:36.5   64    296    Quintin B.C. (G. Potts)     VETC 1X   20:38.8   65    259    Walbrook & Ryl Canoe       WVB 2x   20:39.3   66    333    K.R.C. (T. Morris)        WS3 1X   20:40.5   67    305    Molesey B.C. (J. Rachel)     WS1 1X   20:40.8   68     60    Bewl Bridge           WS3 4+   20:43.3   69    397    Molesey B.C. (C. Bowman)     VETC 1X   20:45.2   70    326    Thames (V. Temple)        VE 1x    20:45.6   71    275    L.E.H.B.C. 'A'          WJ16 2X   20:49.3   72    262    Walbrook & Ryl Canoe       WS3 4+   20:49.8   73    302    K.R.C. (J. Dulling)       WS1 1X   20:55.8   74    227    Staines 'A'           S2 2-    20:57.4   75    264    Manch. Met. Univ.        WS3 4+   21: 7.8   76    270    T.S.B.C. 'B'           J15 2X   21:12.6   77    322    Bryanston Sch. (D. Reynolds)   J16 1X   21:19.0   78    229    City Of Swansea R.C       S2 2-    21:23.3   79    319    Bryanston Sch. (J. Taylor)    J16 1X   21:23.7   80    340    Molesey (E. Parry)        WS3 1X   21:23.9   81    318    Christchurch R.C. (A. Fitzsimm  WS1 1X   21:27.8   82    324    T.S.B.C. (A. Toumazi)      J16 1X   21:35.8   83    271    T.S.B.C. 'C'           J15 2X   21:39.3   84    317    Avon County R. C. (D. Calder)  NOV 1X   21:47.3   85    332    K.G.S.B.C. (L. Redknapp)     WS3 1X   21:48.2   86    320    T.S.B.C. (R. Ali)        J16 1X   21:56.7   87    252    Bryanston Sch. (Time Only)    WS2 2X   22:21.3   88    263    Univ Coll. Swansea        WS3 4+   22:24.4   89    266    St Hugh'S Coll          WS3 4+   22:25.6   90    280    L.E.H.B.C. 'B'          WJ16 2X   22:28.1   91    307    Nottingham B. C. (R.Store)    NOV 1X   22:29.6   92    299    Walton R.C. (N.Decasa)      VETD 1X   22:38.8   93    282    L.E.H.B.C. 'A'          WJ14 2X   22:42.7   94    331    Shank & Sandown R.C. (L. Walt  WS3 1X   22:43.1   95    328    T.T.R.C. (N. White)       WS3 1X   22:51.6   96    268    Walbrook & Ryl Canoe       J15 2X   22:54.0   97    245    K.C.S. Wimbledon 'B'       J14 4X   23:14.5   98    279    Bryanston Sch.          WJ16 2X   23:18.5   99    330    Walbrook & Ryl Canoe (S. Waeri  WS3 1X   23:27.7  100    337    Avon County (B. Steele)     WJ14 1X   23:49.1  101    283    L.E.H.B.C. 'B'          WJ14 2X   23:50.7  102    244    K.C.S. Wimbledon 'A'       J14 4X   24:17.7  103    256    Walbrook & Ryl Canoe       WJ15 4X   24:22.1  104    323    T.S.B.C. (C. Pickup)       J16 1X   24:33.0  105    258    Bryanston Sch.          WJ15 4X   25:12.0  106    313    Kings Sch. Cantab. (J.Graham)  NOV 1X   25:34.6  107    284    L.E.H.B.C. 'C'          WJ14 2X   26:13.7=============================================================================