Kingston Small Boats Head 1997 - Div 2 pennant winners

The Rowing Service

Results posted by David Biddulph. See also Div 2,Div 1 winners and Div 1.

09/11/97     KINGSTON HEAD OF THE RIVER RACES TIMING      20:42:29        KINGSTON SMALL BOATS HORR - PENNANT WINNERS     Div  2============================================================================= Status  Crew No.  Crew Name            Status   Time----------------------------------------------------------------------------- VETC 1X        296   Quintin B.C. (G. Potts)     VETC 1X   20: 38.8 VETD 1X        299   Walton R.C. (N.Decasa)     VETD 1X   22: 38.8 SO 1X         287   Ryl Chester (A. Datnow)     SO 1X    18: 51.4 S2 1X         290   Melbourne Univ (A. Latreille)  S2 1X    19: 31.9 J16 1X         325   T.S.B.C. (A. Brueton)      J16 1X   20: 16.3 J16 4X         215   K.C.S. Wimbledon        J16 4X   18: 9.1 NOV 1X         310   Worthing R.C. (G. Cathergood)  NOV 1X   19: 22.3 VB 1x         295   Molesey B.C. (D. Jillings)   VB 1x    18: 47.3 VE 1x         326   Thames (V. Temple)       VE 1x    20: 45.6 WS1 1X         306   Barnes Bridge R.C. (K. Mcclell WS1 1X   20: 2.1 WS3 1X         339   Norwich R. C. (D. Gibb)     WS3 1X   20: 32.6 WJ14 1X        337   Avon County (B. Steele)     WJ14 1X   23: 49.1 S2 2X         219   Kingston Univ 'A'        S2 2X    17: 57.1 S2 2-         230   Kingston Univ.         S2 2-    18: 13.8 J15 2X         269   T.S.B.C. 'A'          J15 2X   19: 29.6 VD 2x          95   Vesta R.C.           VD 2x    20: 24.3 WS2 2X         252   Bryanston Sch. (Time Only)   WS2 2X   22: 21.3 WS2 4-         246   K.R.C.             WS2 4-   19: 15.1 WSO 2X         247   K.R.C. 'A'           WSO 2X   17: 45.4 WS0 2-         253   K.R.C.             WS0 2-   19: 34.0 WJ14 2X        282   L.E.H.B.C. 'A'         WJ14 2X   22: 42.7 WJ16 2X        275   L.E.H.B.C. 'A'         WJ16 2X   20: 49.3 WVB 2x         259   Walbrook & Ryl Canoe      WVB 2x   20: 39.3 S3 4+         239   K.R.C. 'A'           S3 4+    17: 33.4 J14 4X         245   K.C.S. Wimbledon 'B'      J14 4X   23: 14.5 S2 4X         203   O.U.L.B.C.           S2 4X    16: 5.2 SO 4-         205   K.R.C.             SO 4-    16: 22.2 S1 4+         213   Bedford R.C.          S1 4+    17: 29.9 S2 4-         207   O.U.L.B.C.           S2 4-    17: 10.5 V 4x          211   K.R.C.             V 4x    17: 54.2 WS3 4+         265   Univ Of Bristol         WS3 4+   19: 35.0 WJUN 4+        267   L.E.H.B.C.           WJUN 4+   19: 46.2 WJ15 4X        257   L.E.H.B.C.           WJ15 4X   18: 53.0 WS1 4+         64   K.R.C. 'B'           WS1 4+   19: 20.0 WS2 4+         56   U.L.W.B.C.           WS2 4+   19: 46.2 =============================================================================